Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Έγκριση Συγχώνευσης ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ-ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ

ΑΡ.ΜΑΕ : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» από την «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ A.T.E.N.E. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

 H «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ A.T.E.N.E. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία») (εφεξής «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 28.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) η υπ’ αριθ. Κ2-12420/28.12.2009 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» (εφεξής «Απορροφώμενη») από την Εταιρία. Η εν λόγω συγχώνευση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. Με την ίδια ως άνω εγκριτική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, εγκρίθηκε επίσης, η επακόλουθη της συγχώνευσης, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ περί μετοχικού κεφαλαίου και του άρθρου 1 περί επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Δεδομένου ότι πριν από τη συγχώνευση, η Απορροφώμενη κατείχε 2.650.074 κοινές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστη, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των €11.035.167,44, που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2166/1993, στο εισφερόμενο κεφάλαιο της Απορροφώμενης, αφού αφαιρέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης μετοχών, η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της Εταιρίας που κατείχε η Απορροφώμενη.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των €16.166.971,04 και διαιρείται σε 34.176.280 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστη και σε 2.566.836 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστη.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών έχουν ως ακολούθως:
– Οι κάτοχοι κοινών μετοχών της Απορροφώσας (πλην της Απορρροφώμενης) θα ανταλλάσσουν μία παλαιά κοινή μετοχή της Απορροφώσας που κατέχουν προς 1,14790825096024 νέες κοινές μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,44 εκάστη.
– Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό προνομιούχων μετοχών όπως και πριν από τη συγχώνευση.
– Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα ανταλλάσσουν μία παλαιά κοινή μετοχή της Απορροφώμενης που κατέχουν προς 2,19458266400026 νέες κοινές μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,44 έκαστη.

Η Εταιρία έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σύνταξης Εντύπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 (δ) του Ν. 3401/2005, για το περιεχόμενο του οποίου πρόκειται να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις σχετικά με τη διάθεση του εν λόγω εγγράφου καθώς και με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της συγχώνευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κοκκινόπυργος-Καλιμπάκι, Ελευσίνα (τηλ. 210 5565555).

Ελευσίνα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο