Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων του αρ. 13 Ν.3340/2005

Ελευσίνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Ενημέρωση για Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων του α. 13 Ν.3340/2005

Η «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» (πρώην “ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ A.T.E.N.E. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία”) (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.3.8. του Κανονισμού του Χ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρου 13 παρ.2 του Νόμου 3340/2005 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιος Γεράρδης, Σοφία Γεράρδη, Ευτύχιος Παπαδάκης, Νικόλαος Θεοδωρίδης, και Γεώργιος Θεοδωρίδης, της γνωστοποίησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του ανωτέρω νόμου, και του άρθρου 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» από την Εταιρεία και ως μέτοχοι της απορροφηθείσας εταιρείας, απέκτησαν μετοχές της Εταιρείας, ως ακολούθως:1. Ο κ. Γεώργιος Γεράρδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, απέκτησε 1.907.413 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας,

2. Η κα. Σοφία Γεράρδη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε 8.333.302 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας,

3. Ο κ. Ευτύχιος Παπαδάκης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε 255.660 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας

4. Ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε 4.626.448 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας

5. Ο κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε 1.173.279 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα, έχουν περιληφθεί στον Κατάλογο Υπόχρεων Προσώπων του αρθ.13 παρ.3 του ανωτέρω νόμου ως μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ελευσίνα, 2 Μαρτίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο