Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης 24/6/2010

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις 52ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 24/6/2010

Ανακοινώνεται από την εταιρεία  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.) ότι κατά την 52η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε χώρα στις 24/06/2010 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα, Θέση Πικροδάφνη. Παρευρέθηκαν 14 μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 27.979.807 επί συνόλου 34.176.280 κοινών ονομαστικών μετοχών, που εκπροσωπούσαν το  81,87% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις :

1ον      Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις,  της εταιρείας και του ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2009, ύστερα από ακρόαση  των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή επ’ αυτών.

2ον      Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.

3ον      Απηλλάγησαν ομόφωνα  τα μέλη του Δ.Σ. και η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης  για τα πεπραγμένα της χρήσης  2009.

4ον          Εξελέγησαν ομόφωνα ένας Τακτικός (Φλώρου Ιωάννα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) και ένας Αναπληρωματικός (Πέρρος Ιωάννης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2009, μέλη της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. Η εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 άρθρο. 18 του Ν.2231/94 και η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του  Σ.Ο.Ε.Λ.

5ον      Επικυρώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. της 22/04/2010 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος συμβούλου.

6ον      Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο καταβολής αμοιβών στη χρήση 2010.

7ον      Ενεκρίθη  ομόφωνα η συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών παρεμφερούς αντικειμένου.

Στη Γ.Σ.  παρευρέθηκαν και μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου,  που εκπροσωπούσαν το 0,7% του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι ήταν επίσης και κάτοχοι κοινών μετοχών.

Ελευσίνα, 24 Ιουνίου 2010

Το Διοικητικού Συμβούλιο