Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση της εταιρείας  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ», σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, στοιχείο ε της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2008 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε το διορισμό της κας Ζωής Ψαραδέλλη ως νέας  Υπεύθυνης Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων σε αντικατάσταση της κας Αγγελικής Σταύρου και του κου Κω/νου Καρλούτσου ως νέου Εσωτερικού Ελεγκτή σε αντικατάσταση της κας Τσούμα Σοφίας .

Ελευσίνα, 7/10/2010