Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις 53ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως πέντε (5) και έντεκα (11) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας, ενώ για το έκτο (6) Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση δεν χρειάστηκε να λάβει απόφαση.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν δέκα (10) μέτοχοι με 12.762.472 κοινές μετοχές επί συνόλου 34.175.780, εκπροσωπώντας το 37,34 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας.

Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2010.

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951 ως Τακτικό Ελεγκτή

και τον κ. Συλεούνη Κων/νο του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2010 σε ποσό ευρώ 239.170,40. Επίσης προεγκρίνει για το 2011 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 220.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6Ο

Δεν υπήρξε τέτοιο θέμα συζήτησης, καθώς δεν έλαβαν χώρα αντικαταστάσεις μελών ΔΣ από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 11Ο

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Για τα Θέματα επτά (7) έως δέκα (10) της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έλαβε αποφάσεις, καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Ως εκ τούτου οι Μέτοχοι της Εταιρείας θα συνέλθουν σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1.7.2011 και ώρα 11 π.μ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση, προκειμένου να αποφασίσουν για τα ως άνω Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση.

Ελευσίνα, 17 Ιουνίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο