Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι η ορισθείσα για σήμερα 17/6/2011 και ώρα 10.00 πμ Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας,σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του  Κ.Ν. 2190/1920.  Συγκεκριμένα παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 7 μέτοχοι κάτοχοι 459.472 προνομιούχων μετοχών ή ποσοστό 17,9% του μετοχικού κεφαλαίου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.  Η πρώτη  επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθεί την 1/7/2011και ώρα 10.00 πμ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση, προκειμένου να αποφασίσουν για τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,

 

Ελευσίνα, 17 Ιουνίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο