Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Σε συνέχεια της από 17 Ιουνίου 2011 ανακοίνωσης της η Εταιρεία  γνωστοποιεί ότι όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων. Δηλαδή δόθηκαν 12.762.472 έγκυρες ψήφοι οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 37,34 % του συνόλου των κοινών ονομαστικών  μετοχών και ψήφων. Δεν υπήρξαν αποχές, άκυρες ψήφοι ή ψήφοι κατά των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελευσίνα, 22 Ιουνίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο