Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι στη δεύτερη Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2011 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν  νόμιμα 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.829.304 κοινές  ονομαστικές  μετοχές επί συνόλου 34.176.280 κοινών  ονομαστικών μετοχών, ή  ποσοστό 22,32% του συνόλου των κοινών  μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε προκειμένου να αποφασίσει επί  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τα οποία δεν  ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί συζήτηση κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, επειδή δεν είχε  επιτευχθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο απαρτία, ως εξής :

Θέμα 7 ον 

Μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ή απόφαση για εναλλακτικούς τρόπους μείωσης του κόστους των προνομιούχων μετοχών για την Εταιρεία.

Θέμα 8ον

 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών (διαφορών) εκ των λογαριασμών «Ζημιά από υποτίμηση συμμετοχών» (41.20.01) και «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών» (41.06.03)

Θέμα 9ον

 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Θέμα 10ον

 Τροποποίηση του άρθρου 5, κατάργηση του άρθρου 15 του Καταστατικού συνεπεία των υπό 1,2 και 3 θεμάτων και αναρίθμηση των άρθρων 16 επ. του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τις αποφάσεις της δεύτερης επαναληπτικής ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/7/2011 και ώρα 10π.μ. και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να μην προχωρήσει στη συζήτηση κανενός εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεδομένου ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη  από  τον νόμο συναίνεση των προνομιούχων μετόχων.

Ελευσίνα, 15 Ιουλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο