Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι η ορισθείσα για σήμερα 25/10/2011 και ώρα 12.30 μμ Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του  Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 3 μέτοχοι κάτοχοι 169.422 προνομιούχων μετοχών ή ποσοστό 6,60% του μετοχικού κεφαλάιου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Η δεύτερη  επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθεί την 7/11/2011και ώρα 12.30 μμ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση, προκειμένου να αποφασίσουν για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Ελευσίνα 25 Οκτωβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο