Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η Διοίκηση της εταιρείας  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ», σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, στοιχείο της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2008 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε το διορισμό του κου Χρήστου Αθηνέλη ως νέου  Υπεύθυνου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων σε αντικατάσταση της κας Ζωής Ψαραδέλλη.

 

Ελευσίνα, 12/12/2011