Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι η ορισθείσα για σήμερα 13/01/2012 και ώρα 13.30 μμ Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας,σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του  Κ.Ν. 2190/1920. Ουδείς κάτοχος κοινών μετοχών παρέστη ή αντιπροσωπεύθει. Η Δεύτερη  επαναληπτική Έκτακτη Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθεί την 24/01/2012 και ώρα 13.30 μμ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση, προκειμένου να αποφασίσουν για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Ελευσίνα 13 Ιανουαρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο