Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 24/01/2012

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 24/01/2012


Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ότι κατά την Β’ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 24.1.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 6 μέτοχοι κάτοχοι 852.182 συνολικά προνομιούχων μετοχών επί συνόλου 2.566.836 προνομιούχων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,20 % επί του μετοχικού κεφαλαίου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Ως εκ τούτου συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 προκειμένου η Γενική Συνέλευση να συνεδριάσει νόμιμα και να αποφασίσει επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:


«Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€356.466) που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE», χωρίς, ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 5).»


Κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης βάσει του άρθρου 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 από μετόχους που εκπροσωπούσαν συνολικά ποσοστό 8,89 % επί του μετοχικού κεφαλαίου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, η συνέλευση αναβλήθηκε και ορίσθηκε να συνεχισθεί την 21 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο, δηλ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη.


Διευκρινίζεται η ως άνω ορισθείσα μετ’ αναβολής γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης συνεδρίασής της (ήτοι της από 24.1.2012 Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης) και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.


Ελευσίνα 24 Ιανουαρίου 2012


Το Διοικητικό Συμβούλιο