Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από ΑΜΚ

Εισαγωγή νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» με εισφορά μετοχών εκδόσεως της «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE»

Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την 20.7.2012 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 810.150 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσόν των 356.466 ευρώ, λόγω εισφοράς 165.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» (ELTOP).

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση με εισφορά θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).,κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Η εν λόγω αύξηση με εισφορά σε είδος καθώς και η σχετική τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας περί του μετοχικού της κεφαλαίου εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Κ2-1671/22.3.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά (€16.523.437,04), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,44) εκάστη εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 2β του ν.3401/2005 δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την προσφορά κινητών αξιών, η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από εκατό (100) φυσικά πρόσωπα ανά κράτος-μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές. Επιπρόσθετα, με βάση το άρθρο 4 παράγραφο 2α του ιδίου νόμου, δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετοχών που αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά.

Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 16.7.2012 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 810.150 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 2104145300 κος Αθηνέλης Χρήστος).

Ελευσίνα, 17 Ιουλίου 2012