Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 στοιχείο ιβ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παράγραφος 1 του Ν.3340/05, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008, 2009, 2010, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

Τα τηρηθέντα από την Εταιρεία βιβλία και στοιχεία κρίθηκαν ειλικρινή και επαρκή. Οι προκύψαντες φόροι και προσαυξήσεις που καταλογίστηκαν ανέρχονται σε 62.479,10 ΕΥΡΩ, 25.339,97 ΕΥΡΩ, 23.480,56 ΕΥΡΩ, 20.744,98 ΕΥΡΩ αντίστοιχα για τις ελεγχθείσες χρήσεις. Το σύνολο  των φόρων και προσαυξήσεων  θα καλυφθεί από την υφιστάμενη πρόβλεψη πού έχει σχηματίσει  η Εταιρεία για τον συγκεκριμένο σκοπό.