Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις 56ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

Αποφάσεις 56ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 24/6/2014

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως επτά (7) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν έξι (6) μέτοχοι με 25.382.998 κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας το 72,55% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας.

Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) πλέον οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012).

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2013 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013.

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951 ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 6Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2013 σε ποσό ευρώ 121.208,26. Επίσης προεγκρίνει για το 2014 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 120.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 7Ο

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Ελευσίνα, 24 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο