Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 100% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» (ELTOP) με την κεφαλαιοποίηση απαίτησης της Εταιρίας ύψους € 500.000. Μετά την ανωτέρω αύξηση, η Εταιρία θα εξακολουθεί να κατέχει το 100% των μετοχών της ELTOP.