Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

Η “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία” (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγίανση των δραστηριοτήτων της, προχώρησε σε πώληση της εταιρίας «ELTOP DOO Pancevo Serbia» η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ΑΒΕΕ» την οποία ελέγχει κατά 100% η Εταιρεία, έναντι συνολικού τιμήματος € 400.000,00. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της «ELTOP DOO Pancevo Serbia», περιοριζόταν στην αγορά της Σερβίας και τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα της ήταν ζημιογόνα χωρίς προοπτικές ανάκαμψης. Ως εκ τούτου, η κίνηση της Εταιρίας αφενός εξυπηρετεί την εξυγίανση των δραστηριοτήτων της αφετέρου ενισχύει ταμειακά την Εταιρεία σε μια δυσμενή οικονομική περίοδο. Τέλος, σημειώνεται ότι η εν λόγω αποεπένδυση αφορά σε ποσοστό μικρότερο του 1,7% του κύκλου εργασιών του ομίλου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την χρήση 2014.