Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2014, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.1 περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 2014 (φορολογικό έτος 2014) που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, τόσο στην Εταιρεία όσο και στις θυγατρικές της «DIPO AΕ» και «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ΑΒΕΕ», εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Ελευσίνα , 6 Οκτωβρίου 2015