Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Συμπληρωματικό – Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017

Αποφάσεις  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,

κατόχων κοινών μετοχών,  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

της 26ης Οκτωβρίου 2017

Σε συμπλήρωση της από 26.10.2017 ανακοίνωσης της Εταιρείας, διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» που πραγματοποιήθηκε την 26η   Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και 2. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου, παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν οκτώ (8) μέτοχοι με 26.092.329 κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας το 74,58 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας.

Επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ1Ο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού ενημερώθηκε  για τις υποψηφιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο -αφού συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με ίδια ημερομηνία συνεδρίασή του- έχει ως εξής:

 1. Παππάς Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Γεράρδη Σοφία, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Γεράρδης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 4. Παπαδάκης Ευτύχιος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 5. Θεοδωρίδης Νικόλαος, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό μέλος
 6. Μιχαήλ Τρικούδης, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό μέλος
 7. Εφραίμογλου Δημήτριος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Σιγάλας Μιχαήλ, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική  Συνέλευση  που θα λάβει χώρα το 2021.

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού ενημερώθηκε  για τις υποψηφιότητες των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και η οποία έχει ως εξής:

 1. Εφραίμογλου Δημήτριος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
 2. Σιγάλας Μιχαήλ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
 3. Λεκάκης Ευάγγελος – Εμμανουήλ (μη μέλος του Δ.Σ., με επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική)

Ελευσίνα, 13 Νοεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο