Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/06/2018

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία”

AΡ.M.A.E. 13709/006/Β/86/0148

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 25.6.2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

 

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία” γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

34.986.430 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών.

  1. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.
  2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2017.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2018.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2018.
  5. Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών της σειράς Α του από 14.03.2012 ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
  6. Παροχή Εγγυήσεων υπέρ της 100% θυγατρικής εταιρείας «Αφοί Τροκούδη ELTOP Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία» (α) μέχρι του ποσού των  ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€1.200.000,00)  προς εξασφάλιση συμβάσεως πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με αριθμό 561277 και (β) μέχρι του ποσού των  ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€330.000,00) προς εξασφάλιση της συμβάσεως δανείου InnovFin SME Guarantee Facility με αριθμό 51924.
  7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα 1ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών, την έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και τη μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας για τη χρήση 2017.

Θέμα 2ο:

 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

 Θέμα 3ο:

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ’ άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

Θέμα 4ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου για την εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018.

 Θέμα 5ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2017 καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών ΔΣ για τη χρήση 2018.

Θέμα 6ο:

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών της σειράς Α του από 14.03.2012  ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 7ο:

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την παροχή εγγυήσεων υπέρ της 100% θυγατρικής εταιρείας «Αφοί Τροκούδη ELTOP  Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία» (α) μέχρι του ποσού των  ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€1.200.000,00)  προς εξασφάλιση συμβάσεως πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, με αριθμό 561277,  την οποία σύναψε με την Alpha Bank και (β) μέχρι του ποσού των  ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€330.000,00) προς εξασφάλιση της συμβάσεως δανείου InnovFin SME Guarantee Facility με αριθμό 51924, την οποία σύναψε με την Alpha Bank.

Θέμα 8ο:

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.