Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις 60ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 25/6/2018

Αποφάσεις 60ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 25/6/2018

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως οκτώ (8) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν οκτώ (8) μέτοχοι με  26.093.844.κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας το74,58% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ1Ο

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2017.

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061  ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2017 σε ποσό ευρώ 102.800. Επίσης προεγκρίνει για το 2018 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 130.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6Ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε  την παράταση της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών της σειράς Α του από 14.03.2012  ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920

ΘΕΜΑ 7Ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Παροχή Εγγυήσεων υπέρ της 100% θυγατρικής εταιρείας «Αφοί Τροκούδη ELTOP  Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία» (α) μέχρι του ποσού των  ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€1.200.000,00)  προς εξασφάλιση συμβάσεως πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με αριθμό 561277 και (β) μέχρι του ποσού των  ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€330.000,00) προς εξασφάλιση της συμβάσεως δανείου InnovFin SME Guarantee Facility με αριθμό 51924.

ΘΕΜΑ 8Ο

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Ελευσίνα, 25 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο