Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις 61ης Τακτικής Γεν, Συνέλευσης 24-6-2019

Αποφάσεις 61ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 24/6/2019

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως οκτώ (8) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν οκτώ (8) μέτοχοι με 25.581.114.κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας το 73,12% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ1ο

Η Γενική Συνέλευση επανενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της από 25/6/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι οποίες έχουν ως εξής:

  1. Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
  2. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
  3. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2017.
  4. Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061 ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.
  5. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2017 σε ποσό ευρώ 102.800. Επίσης προεγκρίνει για το 2018 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 130.000,00 ευρώ.
  6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την παράταση της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών της σειράς Α του από 14.03.2012 ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920
  7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Παροχή Εγγυήσεων υπέρ της 100% θυγατρικής εταιρείας «Αφοί Τροκούδη ELTOP Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία» (α) μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€1.200.000,00) προς εξασφάλιση συμβάσεως πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με αριθμό 561277 και (β) μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€330.000,00) προς εξασφάλιση της συμβάσεως δανείου InnovFin SME Guarantee Facility με αριθμό 51924.

ΘΕΜΑ 2ο

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 25.555.114 ή ποσοστό 73,04% επί του συνόλου και 99.89% επί των παρόντων, ενέκρινε τις ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018), και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών.

ΘΕΜΑ 3ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 4ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕ και ειδικότερα τον κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061 ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).

ΘΕΜΑ 5ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, . και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2018 σε ποσό ευρώ 59.000. Επίσης προεγκρίνει για το 2019 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΏΝ

Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για την κατάρτιση της παρούσας έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρίας, καθώς και οι γενικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών για το σύνολο των εργαζομένων της. Επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας, η παρούσα πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη και συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας.

Η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Οι αποδοχές περιλαμβάνουν σταθερό μέρος και ανά περιπτώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν και μεταβλητό μέρος. Προς το παρόν η Εταιρία δεν καταβάλει μεταβλητές αποδοχές. Εντούτοις εφόσον αποφασιστούν να χορηγούνται μεταβλητές αποδοχές, τότε αυτές δύνανται να συνδέονται τόσο με τις ατομικές επιδόσεις, όσο και την πορεία της Εταιρίας.

Ενδεικτικά κριτήρια βάσει των οποίων δύναται να υπολογίζεται το ύψος των μεταβλητών αποδοχών έχουν ως ακολούθως:

I. Προσωπικοί στόχοι

II. Λειτουργικά κέρδη χρήσεως

III. Επιχειρηματική πρωτοβουλία

IV. Προσωπικές δεξιότητες, ηγετικές ικανότητες κλπ.

Η Εταιρία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών, καθώς και να προβλέπει προϋποθέσεις αναβολής της καταβολής αυτών.

1. Μη εκτελεστικά μέλη

Τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη θα αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια κατ’ έτος. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν δύναται να περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση. Το ΔΣ προσδιορίζει και προτείνει στους μετόχους την βασική ετήσια αμοιβή των μελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη αμοιβή για συμμετοχή σε τυχόν επιτροπές.

2. Εκτελεστικά μέλη

Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δύνανται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν τοεξασφαλισμένο εισόδημα των εκτελεστικών μελών ΔΣ.

Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αποφασιστεί η καταβολή μεταβλητών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτές θα αντανακλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών συμφωνείται με διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών, που προβλέπει η παρούσα πολιτική, η παρούσα θα αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δε επιτρέπεται παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

ΘΕΜΑ 7ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 και την σχετική τροποποίησή του, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. Επίσης διαβάστηκε η έκθεση της επιτροπής ελέγχου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ελευσίνα, 24 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό
Συμβούλιο

Αποφάσεις 61ης Τ.Γ.Σ 24-6-2019