Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της εκλογής νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, δυνάμει της από 03.08.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ημερομηνία, ως ακολούθως:

 

 1. Αλέξανδρος Παππάς του Πέτρου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Σοφία Γεράρδη του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3.  Γεώργιος Γεράρδης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 4. Νικόλαος Θεοδωρίδης του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Τροκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού. Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Εμμανουήλ-Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Μιχαήλ Σιγάλας του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Δημήτριος Εφραίμογλου του Μηνά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίαση της 03.08.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους εξής:

 1.  Εμμανουήλ-Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2.  Μιχαήλ Σιγάλα του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3.  Δημήτριο Εφραίμογλου του Μηνά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 03.08.2020 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Λεκάκη Εμμανουήλ -Ευάγγελου, ως Προέδρου αυτής.