Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Έκθεση Αποδοχών ΔΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121566907000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 – 31.12.2019

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής: Εταιρία), για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, που εγκρίθηκε την 24η Ιουνίου 2019, και την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.interwood.gr

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία, και ειδικότερα:

(α) Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 1 της Πολιτικής Αποδοχών, τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια κατ’ έτος.

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση.

(β) Ως προς τα εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 2 της Πολιτικής Αποδοχών, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δύνανται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Οι μεταβλητές αποδοχές εφόσον αποφασιστούν θα αντανακλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που θα υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές, αλλά και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

Οι λοιπές παροχές αφορούν στη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Γενικότερα, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρίας.

  1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές (σε Ευρώ) οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, πλέον των εργοδοτικών εισφορών που τυχόν καταβλήθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, ενώ οι καθαρές αποδοχές προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

  1. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

  1. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2019  καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές από άλλη εταιρία του Ομίλου.

  1. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2019.

  1. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

  1. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

  1. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(ποσά σε 000’s Ευρώ) 

Ον/μο Ιδιότητα Σταθερές Αμοιβές Μεταβλητές/ Λοιπές παροχές Σταθερές Αμοιβές από θυγατρικές Μεταβλητές/ Λοιπές παροχές από θυγατρικές Σύνολο
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος 51,20 7,30 58,50
87,53% 12,47% 100,00%
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Υπ. Οικονομικών Υπηρεσιών – Εκτελεστικό μέλος 1,2 1,2
100,00%
ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό μέλος 0,4 5,31 5,71
7,00% 93,00% 100,00%
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μη Εκτελεστικό μέλος 0,4 2,22 2,62
15,28% 84,72% 100,00%
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 2,50 2,50
100,00%
ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ MΙΧΑΗΛ Μη Εκτελεστικό μέλος 0,40 50,87 5,20 56,47
0,71% 90,08% 9,21% 100,00%
ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος 0,40 7,55 7,95
5,03% 94,97% 100,00%
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 2,50 2,50
100,00%
Σύνολο   59,00 20,15 50,87 7,42 137,44

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(ποσά σε 000’s Ευρώ)

 

Μεικτές αποδοχές 2015 2016 Μεταβολή 2017 2018 Μεταβολή 2019 Μεταβολή
Σύνολο ετήσιων σταθερών αποδοχών μελών δ.σ. 88,4 120,4 36,20% 114,5 61,15 -46,59% 59 -3,52%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού 21,72 21,18 -2,46% 18,70 18,90 1,05% 19,99 5,79%
Αριθμός προσωπικού 53 55 2 63 67 4 68 1
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων
Έσοδα από μισθώματα 230,46 254,19 10,30% 304,56 250,95 -17,60% 211,78 -15,61%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 1.580,79 2.156,06 36,39% 1.961,05 2.040,02 4,03% 2.142,58 5,03%
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 255,06 289,9 13,66% -99,65 167,32 -267,91% 247,53 47,94%

 

Ελευσίνα 29-7-2020