Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2020

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΤΕΝΕ – Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  Γ’ Τριμήνου 2020

 

Η οικονομική ύφεση η οποία οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν εξαιτίας της πανδημίας λόγω Covid-19, και η αναβολή επενδύσεων από την ίδια αιτία, όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε την εξέλιξη των μεγεθών και των επιδόσεων των εταιρειών του ομίλου. Οι επιπτώσεις κατά το πρώτο εξάμηνο έχουν αποτυπωθεί αναλυτικά στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Κατά το τρίμηνο που μεσολάβησε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η διοίκηση του ομίλου και κάθε εταιρεία ξεχωριστά έλαβαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών τους. Επίσης ο όμιλος αξιοποίησε όλα τα  μέτρα ενίσχυσης που δόθηκαν από το κράτος και αφορούσαν τον τομέα που δραστηριοποιείται. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καλυφθούν σε ένα βαθμό  οι απώλειες του κύκλου εργασιών και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών για το τρίμηνο αυτό παρουσίασε αύξηση κατά 2,95% για την εταιρεία και 4,5% για τον όμιλο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών σε 10,94% για την εταιρεία και 12,5% για τον όμιλο, έναντι  7,26% για την εταιρεία και 6,19% για τον όμιλο κατά το πρώτο εξάμηνο. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών μέχρι σήμερα, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται το δεύτερο κύμα της πανδημίας, κινείται για την μητρική εταιρεία του ομίλου  στα επίπεδα του 2019 ενώ στις θυγατρικές παρουσιάζει αύξηση. Η διοίκηση  με βάση αυτή την εξέλιξη εκτιμά ότι, το τελικό αποτέλεσμα του τελευταίου τριμήνου του 2020  πριν από προβλέψεις θα είναι θετικό. Για το 2021 δεν μπορούν να γίνουν  ασφαλείς προβλέψεις. Όμως η εξέλιξη του κύκλου εργασιών στο ενδιάμεσο διάστημα, από τη λήξη του εννιαμήνου, μας δίνουν την δυνατότητα να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Για την επόμενη χρήση, αναμένεται οι πωλήσεις να επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019 και να βελτιωθούν περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις  στο τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 7.471.614 Ευρώ και 20.999.007 Ευρώ, για την περίοδο από 01.01.2020 μέχρι 30.09.2020 έναντι 7.149.735 Ευρώ και 23.600.855 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 321.879 Ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο και μείωση κατά  2.601.849 Ευρώ αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε   933.975 Ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 και 1.771.841 Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020 έναντι 700.209 Ευρώ  και 1.962.701 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT),τα οποία διαμορφώθηκαν σε 614.831 Ευρώ, κατά το τρίτο τρίμηνο 2020 και 1.128.104 Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020 έναντι 396.701 Ευρώ, και Κερδών 1.327.648 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ήταν  30.384.642 Ευρώ ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώθηκε αντίστοιχα στο ποσόν των 32.075.207 Ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ανήλθαν σε 1.102.085 Ευρώ, έναντι 612.547 Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2020 παραμένει αμετάβλητη.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προοπτική, για ουσιώδη μεταβολή στα οικονομικά στοιχεία, της εταιρείας και του ομίλου

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-30/09/20 01/01-30/09/20 01/01-30/09/19 01/01-30/09/19
Κύκλος εργασιών 20.999.007 18.264.871 23.600.855 21.101.126
Ε.Β.Τ. 91.259 304.688 88.787 255.377
Ε.Β.Ι.Τ. 1.128.104 1.268.134 1.327.648 1.383.528
Ε.Β.Ι.Τ.D.A. 1.771.841 1.569.991 1.962.701 1.700.405
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/20-30/09/20 01/07/20-30/09/20 01/07/19-30/09/19 01/07/19-30/09/19
Κύκλος εργασιών 7.471.614 6.611.530 7.149.735 6.421.927
Ε.Β.Τ. 237.757 291.064 -51.564 55.612
Ε.Β.Ι.Τ. 614.831 623.308 396.701 440.277
Ε.Β.Ι.Τ.D.A. 933.975 723.523 700.209 542.513