Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΓΣ 16-7-2021

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121566907000
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 εδ. β του ν. 4548/2018 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16ης Ιουλίου 2021
Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την 25η Ιουνίου 2021, ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2021, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.