Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή της την 1/7/2021 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος της ΕΧΑΕ «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους, και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 5/7/2021

Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του ΧΑ σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

  1. Η EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει την συμφωνηθείσα αμοιβή στην EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ

  2. Η ως άνω σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

 

Ελευσίνα 6-7-2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο