Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 63ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 63ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 16.07.2021

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16.07.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρίας, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.873.037 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 73,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, και κατά συνέπεια υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση  ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 2ο:  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή (ή μη διανομή) μερίσματος

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2020 λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.interwood.gr), υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020,  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 5ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την ελεγκτική εταιρία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» στην οποία εναπόκειται η ευθύνη να ορίσει  έναν Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έναν  Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, από μέλη της για τον έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) .

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα αρ. 110-111 του ν. 4548/2018.

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.interwood.gr/].

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της [●].06.2021 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2019, τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, η οποία την έκανε ομόφωνα δεκτή.

Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.interwood.gr)

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 9ο:  Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4  του ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την εξουσία: (α) να αποφασίζει την αύξηση του κοινού ή/και προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και (β) να περιορίζει, ή να αποκλείει, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία, εφάπαξ ή τμηματικώς.

Σημειώνεται ότι η ως άνω απόφαση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας.

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

 

Θέμα 10ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10 συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Με την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα μειωθούν οι λογιστικές ζημίες της Εταιρίας, γεγονός το οποίο θα της επιτρέψει να προχωρήσει γρηγορότερα  σε διανομές προς τους μετόχους της από τα κέρδη μελλοντικών χρήσεων.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, με την προσθήκη των κατωτέρω στο τέλος της παραγράφου 1:

 

 «Άρθρο 5

[…]

«ιφ) Με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών καθώς και την από [θα προστεθεί η ημερομηνία της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της εταιρίας, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση] απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€12.768.110,44), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,44) η κάθε μία σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) η κάθε μία, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

 

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (€3.755.326,60), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€0,10) η κάθε μία, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.»

Σημειώνεται ότι η ως άνω απόφαση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας.

Θέμα 11ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρείας, η οποία  καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε με την από 15/7/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.interwood.gr/ )

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 12ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Αλέξανδρο Παππά του Πέτρου
  2. Σοφία Γεράρδη του Αλέξανδρου
  3. Γεώργιο Γεράρδη του Νικολάου
  4. Νικόλαο Θεοδωρίδη του Γεωργίου
  5. Μιχαήλ Τροκούδη  του Κυπριανού
  6. Εμμανουήλ Λεκάκη – Ευάγγελος του Νικολάου
  7. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου

Εξ αυτών, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι κ.κ. Εμμανουήλ Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγησή του, διακρίβωσε τα εξής, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των υποψήφιων μελών, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών των υποψήφιων μελών και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων:

α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

 

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 13ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη  από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

 

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 14ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Συζητήθηκε η εξέλιξη της δραστηριότητας των εταιρειών του ομίλου στην τρέχουσα χρήση.