Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Γνωστοποίηση Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου κας. Σοφίας Γεράρδη

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία», (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, βάσει των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κα Σοφία Γεράρδη, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι στις  5/9/2022 απέκτησε, από γονική παροχή του κ. Αλέξανδρου Παππά, 9.085.454 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 1.835.261.71 που αντιστοιχούν στο 25,97% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την απόκτηση των μετοχών αυτών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της κας Γεράρδη στην Εταιρεία ανέρχεται σε 52.59%.