Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Η Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών της αίτησής της για την εκποίηση κινητών αξιών προερχόμενες από κλασματικά υπόλοιπα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4569/2018 και την παρ. 2.3.13.2.2.1 του Κανονισμού του Χ.Α., πρόκειται να προχωρήσει στην εκποίηση 1337 κοινών και 188 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών  της Εταιρείας που βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της.

Οι εν λόγω μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 12/12/2022 – 31/12/2022.

Το Μέλος που θα προβεί στην εκποίηση είναι η «AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».  Με την ολοκλήρωση της εκποίησης, η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για τη χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.