Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21-6-2023

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 21.06.2023

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

 Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27.04.2023 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας την 28.04.2023 καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 28.04.2023.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 και λήψη απόφασης σχετικά με (α) την προνομιακή καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, και (β) τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022.

 (α) Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

(β) Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει:

(α)  Την καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 2.566.836 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού €[41.069,376], που αντιστοιχεί σε €[0,016] ανά προνομιούχα μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €[0,0008] ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,0152 ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 04.07.2023 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 03.07.2023 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10.07.2023, και

(β)  τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για τη χρήση 2022, με σκοπό την ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.

 Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr), θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

 Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

 Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών ελεγκτική εταιρία ««ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» ΜΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ. ΕΛΤΕ» στην οποία θα εναπόκειται η ευθύνη να ορίσει  έναν Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έναν  Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. Επιπλέον, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με την ως άνω ελεγκτική εταιρία την αμοιβή της.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπως ισχύει από 16.07.2021.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική.]

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεσή τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν.4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι δυνάμει της από 14.03.2023 συνεδρίασής του εξέλεξε τον κύριο Νικόλαο Γεράρδη, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίου Αλέξανδρου Παππά, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους.

 Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρίας.