Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Ανακοίνωση διανομής μερίσματος

Η ” ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ” (στο εξής “ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»..”) ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης   Ιουνίου 2024, ενέκρινε την καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού 54.681,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,016 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0008 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,0152 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 05.07.2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 04.07.2024 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024, από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ.: 2104145331, αρμόδιος κ. Αθηνέλης Χρήστος, e-mail :chrisath@interwood.gr).

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (παράγραφος 7.1.3.4.)