Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.

Η διοίκηση της  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» σε απάντηση της από 27/03/2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 1257, αναφέρει πως ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο με μια συγγενή εταιρεία, την INTERWOOD (CYPRUS) LTD.

Αναφορικά με τα συγκεκριμένα ερωτήματα που ετέθησαν σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Α) Δεν υπάρχουν καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.

B) Δεν υπάρχει έκθεση του Ομίλου σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των   τραπεζών Κύπρου και CPB. Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ ως μέτοχος της INTERWOOD (CUPRUS) LTD έχει συνεγγυηθεί την εξυπηρέτηση του δανεισμού της από την Τράπεζα Κύπρου. Το υπόλοιπο δανείου στις 27/3/2013 ήταν 2.080.067,29 Ευρώ.

Γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του ομίλου στην Κύπρο ήταν ποσόν 60.485,25 ή ποσοστό μικρότερο του 1% σε ενοποιημένη βάση.

Δ) Η διοίκηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ εκτιμά ότι δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και στην οικονομική θέση του ομίλου λόγω του μικρού μεγέθους της συγγενικής εταιρείας σε σχέση με τον όμιλο, και του χαμηλού κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί ο όμιλος στην Κύπρο.