Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ (“Εταιρεία”) στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013 :

–    Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Σάββατο 30 Μαρτίου 2013.

–    Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Τρίτη 25 Ιουνίου 2013.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε ποσού μερίσματος.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Ελευσίνα 30 Μαρτίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο