Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία”

AΡ.M.A.E. 13709/006/Β/86/0148

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 26.10.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία” γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

34.986.430 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Πρώτο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για τις υποψηφιότητες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία, με τριετή θητεία.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα στις 19.06.2017 με τις ίδιες ιδιότητες και την συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή ενός ακόμα (μη ανεξάρτητου) μέλους, ήτοι τον κ. Τροκούδη Μιχαήλ του Κυπριανου  για την αποτελεσματικότερη διοίκησή της.

Θέμα Δεύτερο: Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για τις υποψηφιότητες για την  εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, και θα εκλέξει τα μέλη που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επανεκλογή των κκ. Δημητρίου Εφραίμογλου και Μιχαήλ Σιγάλα και την εκλογή του κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελου Λεκάκη στην Επιτροπή Ελέγχου. Οι κκ. Δημήτριος Εφραίμογλου και Μιχαήλ Σιγάλας, αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ενώ ο κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης που δεν είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των κκ. Δημητρίου Εφραίμογλου, Μιχαήλ Σιγάλα και Εμμανουήλ – Ευάγγελου Λεκάκη.

Δημήτριος Εφραίμογλου

Είναι πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (πτυχίο πολιτικού μηχανικού) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) Engineering  (Project Management  – Διοίκηση Έργων ) από το Πανεπιστήμιο Umist (Ην. Βασίλειο). Από το 1988 εργάζεται στην εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Μιχαήλ Σιγάλας

Σπούδασε μηχανολόγος – μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Concordia του Καναδά. Είναι Διευθυντής των Τοµέων Ανατολικής Μεσογείου, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Κλάδου Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου TITAN. Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίας.Εργάστηκε στον Καναδά στην εταιρία PRESTCOLD NORTH AMERICA LTD (1973-1979) και στη συνέχεια (1980 – 1985) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β), της οποίας υπήρξε εμπορικός διευθυντής από το 1983 μέχρι το 1985.»

Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης

Είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. – Εμπορικές Επιστήμες και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συλλόγου Εγκεκριμένων Ελεγκτών- Λογιστών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Ε.), της SOLE (Society of Logistics Engineers) και του Συλλόγου Οικονομικών Συμβούλων και Διευθυντικών Στελεχών (F.D.A.). Είναι αυτοαπασχολούμενος Οικονομικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Διοικήσεως σε διάφορες εταιρείες, κυρίως στον τομέα της Διαχείρισης Απαιτήσεων, καθώς και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Ενημέρωσης – Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων «ΕΣΕΔΑ». Έχει διατελέσει διευθυντικό ή/και διοικητικό στέλεχος σε πλήθος εταιριών, μεταξύ των οποίων οι ΕΟΣ – ΜΑΤΡΙΞ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜELLON INTERNATIONAL PROJECTS COORDINATOR   MELLON INTERNATIONAL S.A,  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  (SUZUKI),  ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ.