Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017

Αποφάσεις  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών,

 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

της 26ης Οκτωβρίου 2017

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 26η   Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως δύο (2) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν οκτώ  (8) μέτοχοι με  26.092.329 κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας  το 74,58 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας.

Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ1Ο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού ενημερώθηκε  για τις υποψηφιότητες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξε  το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική  Συνέλευση  του 2021

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού ενημερώθηκε  για τις υποψηφιότητες για την  εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε τα μέλη που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Ελευσίνα, 26 Οκτωβρίου  2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο