Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Μεταβολή Δικαιωμάτων Ψήφου(Ν. 3556/2007)

Ελευσίνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Ανακοίνωση γνωστοποίησης σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

 Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :1. Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας, μέτοχος της εταιρείας ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία) με την από 02.03.2010 επιστολή της ενημέρωσε την εταιρία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. μεταβλήθηκε από 28,850% (σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση) σε 0%, λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

2. Ο κ. Αλέξανδρος Παππάς με την από 02.03.2010 επιστολή του ενημέρωσε την εταιρεία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. μεταβλήθηκε από 0% σε 26,58% λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας. Η κατάσταση πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 0 ήτοι ποσοστό 0%, ενώ μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της συγχώνευσης αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 9.085.454 ήτοι ποσοστό 26,58%.

3. Η κα Σοφία Γεράρδη με την από 02.03.2010 επιστολή της ενημέρωσε την εταιρία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. μεταβλήθηκε από 0% σε 24,39% λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας. Η κατάσταση πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 0 ήτοι ποσοστό 0%, ενώ μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της συγχώνευσης αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 8.334.549 ήτοι ποσοστό 24,39%.

4. Ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης με την από 02.03.2010 επιστολή του ενημέρωσε την εταιρία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. μεταβλήθηκε από 0% σε 13,54% λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας. Η κατάσταση πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 0 ήτοι ποσοστό 0%, ενώ μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της συγχώνευσης αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 4.626.448 ήτοι ποσοστό 13,54%.

5. Ο κ. Γεώργιος Ν. Γεράρδης με την από 02.03.2010 επιστολή του ενημέρωσε την εταιρεία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. μεταβλήθηκε από 0% σε 5,58% λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας. Η κατάσταση πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 0 ήτοι ποσοστό 0%, ενώ μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της συγχώνευσης αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 1.907.413 ήτοι ποσοστό 5,58%.

Επιπλέον η Εταιρεία ενημερώθηκε στις 02.03.2010 από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας” από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους) .

Ελευσίνα, 2 Μαρτίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο