“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”


ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ (“Εταιρεία”) στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024 :
– Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών
στοιχείων χρήσης 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) που συνετάγησαν βάσει των
ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη 30 Απριλίου 2024.
– Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Πέμπτη  20
Ιουνίου 2024.
– Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης Οικονομικής Έκθεσης 1 ου  Εξαμήνου
2024: Δευτέρα  30 Σεπτεμβρίου 2024.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού
ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.