Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση της εταιρείας  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ», σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, στοιχείο ε της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2008 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε το διορισμό του κου  Νικόλαου Τριπολιτσιώτη ως νέου Εσωτερικού Ελεγκτή σε αντικατάσταση του κου Κω/νου Καρλούτσου .

Ελευσίνα, 5/9/2013