Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2020

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας, δεν είναι δυνατή η δημοσίευση, εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2020.


Η εταιρία κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δημοσιευθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020 το συντομότερο δυνατό.