Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Διάθεση εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005

Ελευσίνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διάθεσης του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και υπό τον πρώην διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.») (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του της 17.02.2010 ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του Εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Κ2-12420/28.12.2009 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 31.12.2009.

 Το Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 18η Φεβρουαρίου 2010, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. στη διεύθυνση www.ase.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.xylemboria.gr. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο για το επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα, Θέση Κοκκινόπυργος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 210 5565555, κα Αγγελική Σταύρου).

Ελευσίνα, 18 Φεβρουαρίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο