Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεως 24/06/2010

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»

στην 52η Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον κωδ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»  και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών και Προνομιούχων μετοχών, της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 24 Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στις εγκαταστάσεις  της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη,  με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης  :

1. Υποβολή και έγκριση των  Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης
που έληξε την 31/12/2009, ύστερα από προηγουμένη ακρόαση  των Εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού  Ελεγκτή  – Λογιστή επ΄ αυτών.
2. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του  Δ.Σ. για τη χρήση  2009.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2009.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2010.
5. Επικύρωση της εκλογής  νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και εργαζομένων Συμβούλων ως και παροχών στο προσωπικό.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να  πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο,  οφείλουν :

1)       Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης  των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της  εταιρείας, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης.

2)       Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν , να παραλάβουν από Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης  των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της  εταιρείας.

 Ελευσίνα, 25η Μαϊου  2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο