Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Αποκοπή δικαιώματος και πληρωμής τόκων Προνομιούχων Μετοχών

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2009

 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε συνέχεια της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ηςΙουνίου 2010, που ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009, οι οποίες προέβλεπαν την καταβολή τόκου ύψους 16% επί της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών, ανακοινώνει ότι ο τόκος ανά προνομιούχο μετοχή που θα καταβληθεί ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,070, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί, ήτοι 35% σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία  (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, άρθρο 54,  παρ. 5), ήτοι καθαρό ποσό  0,045 ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 13η Αυγούστου 2010.

Διευκρινίζεται ότι,  με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α.,  οι εταιρικές πράξεις από 01/01/2009 διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα  «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date».  Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένου του τόκου των προνομιούχων μετοχών) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς, δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών που θα είναι   εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας κατά την  record date, ήτοι την Τρίτη, 17η  Αυγούστου 2010.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του τόκου των προνομιούχων μετοχών ορίζεται η 23η Αυγούστου 2010.

Η πληρωμή του τόκου θα γίνεται από την Τράπεζα «ALPHA BANK» με τους παρακάτω τρόπους :

(1)     Μέσω των χειριστών τους στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

(2)      Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ALPHA BANK», για όσους από τους μετόχους δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του τόκου από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

Η είσπραξη του τόκου  για την περίπτωση (2) θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση:

  • Της «Βεβαίωσης Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών»
  • Του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

(3)      Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται  μόνο με την προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Η είσπραξη του τόκου  μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας «ALPHA BANK», θα γίνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2011.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και μετά,  η πληρωμή του τόκου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στην  Ελευσίνα,  Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι,   από 10:00 έως 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή,  μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 – 5565 555 .

Τόκοι προνομιούχων μετοχών οι οποίοι δεν θα εισπραχθούν εντός  5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Ελευσίνα, 03  Αυγούστου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο