Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αγορά 2.500 μετοχών από Α. Παππά

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει, βάσει των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Αλέξανδρος Παππάς, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι κατά τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 28/01/2011 προέβη σε αγορά 2.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 500,00 ευρώ.

Ελευσίνα, 31/01/2011