Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι στη δεύτερη Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2011 και ώρα 10.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, παρέστησαν νόμιμα ή εκπροσωπήθηκαν  9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 767.655 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές επί συνόλου 2.566.836 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ή ποσοστό 29,90% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών.

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ον 

Μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ή απόφαση για εναλλακτικούς τρόπους μείωσης του κόστους των προνομιούχων μετοχών για την Εταιρεία.

Με ψήφους 767.655 επί συνόλου των παρόντων, δηλαδή ομόφωνα και παμψηφεί καταψηφίστηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 2ον

 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών (διαφορών) εκ των λογαριασμών «Ζημιά από υποτίμηση συμμετοχών» (41.20.01) και «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών» (41.06.03)

Με ψήφους 767.655 επί συνόλου των παρόντων, δηλαδή ομόφωνα και παμψηφεί καταψηφίστηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 3ον

 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Μετά την καταψήφιση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα 1 και 2 αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί ότι δεν συντρέχει λόγος για συζήτηση στο θέμα αυτό.

Θέμα 4ον  

Τροποποίηση του άρθρου 5, κατάργηση του άρθρου 15 του Καταστατικού συνεπεία των υπό 1,2 και 3 θεμάτων και αναρίθμηση των άρθρων 16 επ. του Καταστατικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί ότι δεν συντρέχει λόγος για συζήτηση στο θέμα αυτό.

Ελευσίνα, 15 Ιουλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο