Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Εκτακτής Γεν. Συνέλευσης 7/11/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι στη δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 7/11/2011 και ώρα 13:30  μ.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.456.367 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 34.176.280 κοινών ονομαστικών μετοχών, ή ποσοστό 13,04% του συνόλου των κοινών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε προκειμένου να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τα οποία δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί  συζήτηση κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, επειδή δεν είχε επιτευχθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο απαρτία ως εξής:

Θέμα 1ο

 Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€ 356.466) που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP  ABEE» χωρίς, ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 5).

  

Για το θέμα αυτό δεν ελήφθησαν αποφάσεις καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Θέμα 2ο

Έγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 4.456.367 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) ενέκρινε, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την έκδοση την έκδοση κοινού μη εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου του ν. 3156/2003  (ΟΔ) ύψους μέχρι 1.850.000,00 ευρώ και κατ’ άρθρο 23α, δεδομένου ότι το εν λόγω ΟΔ θα καλυφθεί  με ποσά από εγκεκριμένα και μη καταβληθέντα μερίσματα παρελθουσών χρήσεων, μετόχων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Ελευσίνα, 7 Νοεμβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο