Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 30/12/2011

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 30/12/2011

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι η ορισθείσα για σήμερα 30/12/2011 και ώρα 13.30 μμ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας,σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του  Κ.Ν. 2190/1920. Ουδείς κάτοχος κοινών μετοχών παρέστη ή αντιπροσωπεύθει. Η πρώτη  επαναληπτική Έκτακτη Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθεί την 13/01/2012 και ώρα 13.30 μμ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση, προκειμένου να αποφασίσουν για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Ελευσίνα 30 Δεκεμβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο