Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι η ορισθείσα για σήμερα 13/1/2012 και ώρα 12.30 μμ Α’ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας,σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του  Κ.Ν. 2190/1920. Ουδείς κάτοχος προνομοιούχων μετοχών παρέστη ή αντιπροσωπεύθει. Η Δεύτερη  επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθεί την 24/01/2012 και ώρα 12.30 μμ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση, προκειμένου να αποφασίσουν για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ελευσίνα 13 Ιανουαρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο