Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24/01/2012

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24/01/2012

Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ότι κατά την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 24.1.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 7 μέτοχοι, κάτοχοι 26.279.718 συνολικά κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 34.176.280 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,89 % επί του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Ως εκ τούτου συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 προκειμένου η Γενική Συνέλευση να συνεδριάσει νόμιμα και να αποφασίσει επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:


«Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€356.466) που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE», χωρίς, ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 5).»

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική έκθεση και τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 26.279.718 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων), τα εξής:

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€356.466) που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE», χωρίς, ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 5), και

Β) Σε περίπτωση που η παραπάνω αύξηση δεν καταστεί δυνατό να υλοποιηθεί λόγω μη λήψης για οποιοδήποτε λόγο αντίστοιχης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας, κατά την έκταση που αυτή απαιτείται, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου αυτό να προβεί στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών της «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» από την Εταιρία με τίμημα που θα διαπραγματευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και δεν θα υπερβαίνει την αξία της διενεργηθείσας για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αποτίμησης της «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE».

Ελευσίνα 24 Ιανουαρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο