Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 21/02/2012

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 21/02/2012 (συνέχιση της προηγούμενης συνεδρίασής της, ήτοι της από 24.1.2012 Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης)

Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ότι κατά την συνέχιση της συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της 24.1.2012 που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 21.2.2012 , παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 12 μέτοχοι κάτοχοι 1.387.430  συνολικά προνομιούχων μετοχών επί συνόλου 2.566.836 προνομιούχων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 54,05 % επί του μετοχικού κεφαλαίου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Ως εκ τούτου συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 προκειμένου η Γενική Συνέλευση να συνεδριάσει νόμιμα και να αποφασίσει επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€356.466) που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE», χωρίς, ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 5).»

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική έκθεση και τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε με πλειοψηφία 67,73% των παρισταμένων μετόχων , ήτοι με 939.742 ψήφους υπέρ και 447.688 ψήφους κατά (ενώ κανείς από τους παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους δεν απείχε της ψηφοφορίας), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€356.466) που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE», χωρίς, ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 5).

Ελευσίνα 21 Φεβρουαρίου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο